I. REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného (chybného) plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

    - má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, alebo také vlastnosti, ktoré kupujúci odôvodnene očakával vzhľadom na charakter tovaru, alebo vzhľadom na opis tovaru predávajúcim, či reklamu predávajúceho

    - tovar sa hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa

    - je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti

    - tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

3. Pokiaľ tovar vykazuje  vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho, má kupujúci právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru.

Na darčeky, ktoré sú poskytované zadarmo, nie je možné uplatňovať u predávajúceho žiadne práva spotrebiteľa, tieto sú dodávané na základe ustanovení o darovacej zmluve.

4. V zmysle §622 Občianskeho zákonníka

    - kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady, včas a riadne, pokiaľ ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou predávajúceho je vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

    - namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len určitej súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

    - predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vád, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

5. V zmysle §623 Občianskeho zákonníka

    - ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

    - ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

6. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u predávajúcim určenej osoby. V prípade, že je kupujúci zo Slovenskej republiky a predávajúcim je  VELKOOBCHOD ORION, spol. s r. o., môže si kupujúci uplatniť práva z vadného plnenia (reklamáciu) poštou na adrese spoločnosti ORION TRADE s. r. o., sídlo: Pezinská cesta 30, 903 01 Senec, Slovenská republika, ktorá ako predávajúcim určená osoba reklamáciu postúpi predávajúcemu tak, aby táto bola vybavená v zákonnej lehote.

V prípade voľby osobného odberu na Slovensku, teda v prípade, že predávajúcim je ORION TRADE s. r. o., môže si kupujúci uplatniť práva z vadného plnenia (reklamáciu) v prevádzkarni predávajúceho, v ktorej si tovar vyzdvihol alebo poštou na adrese ORION TRADE s. r. o., sídlo: Pezinská cesta 30, 903 01 Senec, SR.

7. Kupujúci pri uplatnení reklamácie doručí reklamovaný tovar (osobne alebo poštou) na adresu predávajúceho alebo predávajúcim určenej osoby alebo do prevádzkarne predávajúceho (podľa predchádzajúceho bodu Reklamačného poriadku) spolu s prejavom vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa §622 a §623 Občianskeho zákonníka (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného reklamačného formulára, ktorý je dostupný TU a zároveň je umiestnený na príslušnej podstránke internetového obchodu.

Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

8. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

    a) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie kupujúcim predávajúcemu

    b) doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu alebo na to určenej osobe, vrátane všetkých častí tovaru a dokladov

Reklamovaný tovar musí byť dodávaný čistý, úplný a v riadnom stave vyhovujúcom hygienickým zásadám a opatreniam.

9. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu, alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa  tohto bodu obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim.  Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu, alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety.

10. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

11. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa  ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

12. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

13. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

14. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

15. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

    a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil predávajúcemu

    b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru, uplynutím záručnej doby právo na reklamáciu zaniká

    c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

    d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

    e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

    f) ak vada tovaru vznikla v dôsledku  neodbornej montáže alebo v dôsledku neodborného uvedenia tovaru do prevádzky

    g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

    h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami a zásahom vyššej moci

    i) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

    j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,

   k) ak vyplýva z povahy veci, že jej životnosť je obmedzená na kratší čas použitia ako je záručná doba a pri jej obvyklom použití sa celá spotrebuje alebo dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby,

   l) ak ide o vadu, pre ktorú bol tovar predávaný za nižšiu cenu

Vadou tovaru nie je opotrebovanie tovaru jeho obvyklým užívaním a zmeny vlastností tovaru, ktoré vznikli v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je vyrobený.

16. Povinnosťou predávajúceho je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

    a) výmenou tovaru,

    b) vrátením kúpnej ceny tovaru,

    c) odovzdaním opraveného tovaru,

    d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

    e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

    f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

17. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

18. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

19. V prípade záručnej opravy tovaru sa predlžuje záručná doba o čas, po ktorý kupujúci nemohol požívať tovar.

20. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu.

21. V prípade odstrániteľnej vady, bude reklamácia vybavená podľa rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

    a) predávajúci vadný tovar vymení alebo

    b) predávajúci zabezpečí odstránenie vady

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

22. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

    a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

    b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

23. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru.

24. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

25. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

26. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o kúpe.

27. Informácie o servisných miestach a určených osobách pre záručný a pozáručný servis poskytne predávajúci kupujúcemu prostredníctvom záručného listu alebo na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

28. Na vybavovanie reklamácií týkajúcich sa tovaru, ktorý bol zakúpený kupujúcim od predávajúceho cestou internetového obchodu sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda článok VII. týchto obchodných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že predávajúci umiestnil reklamačné podmienky na príslušnej podstránke internetového obchodu a kupujúci mal možnosť si ich v čase pred odoslaním objednávky prečítať.

29. Všetky informácie ohľadom reklamačných podmienok a vybavovania reklamácií si kupujúci môže vyžiadať od predávajúceho aj prostredníctvom e-mailu a telefónneho čísla uvedeného v bode 3. článku I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA VOP.