1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE
1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Orion Trade, spol. s r. o. so sídlom Senec,
Pezinská cesta 30, PSČ 903 01, IČ: 36540773, zapísaná v obchodnom registri
vedenom Krajským súdom v Bratislave I pod sp. zn. B 130369 (ďalej tiež len
„usporiadateľ“ alebo „usporiadateľ súťaže“).

2. TRVANIE SÚŤAŽE
1. Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v dobe, ktorej presný dátum je
uvedený v podmienkach u každej jednotlivo čiastkovej súťaže. Súťažným dňom sa
rozumie každý kalendárny deň v období trvania súťaže (ďalej len „súťažné obdobie“).

3. ÚČASŤ V SÚŤAŽI
1. Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) sa stane osoba, ktorá v priebehu trvania
čiastkovej súťaže uverejní komentár či fotografiu vzťahujúcu sa k danej téme pod
príspevkom na firemnom profile usporiadateľa nachádzajúceho sa na sociálnej sieti
Facebook alebo Instagram. Účastník nemusí byť zákazníkom usporiadateľa.
2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území
Slovenskej republiky, ktorá splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel (ďalej ako
„súťažiaci").2. Do súťaže budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí úplne a riadne splnia
všetky stanovené podmienky súťaže. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo
konečného posúdenia splnenia stanovených podmienok súťaže jednotlivými
súťažiacimi.
3. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom či inom obdobnom vzťahu k
usporiadateľovi súťaže a ďalej osoby týmto osobám blízke podľa ustanovenia § 22
občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takto zo súťaže vylúčená
osoba, výhra mu neprináleží. Rovnako tak výhra neprináleží v prípade, že
usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného
alebo nekalého jednania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá
dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. Zo súťaže sú tiež vylúčené osoby,
ktoré akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky uvedené v pravidlách.

4. PRINCÍP SÚŤAŽE, VÝHRA
1. Celkovo bude zo súťažiacich náhodne usporiadateľom vybraný 1 výherca danej
čiastkovej súťaže. U každé čiastkovej súťaže bude výherca určený tak, že bude
vybraný z komentárov či reakcii na súťažnú otázku v príspevku na facebookovom
profile usporiadateľa súťaže.
2. Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť i viackrát, vyhrať teda môže i viac výhier.
5. POSKYTNUTÉ VÝHRY
1. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom jeho e-mailovej adresy, ktorú
usporiadateľovi poskytne, a vyzvaný k potvrdeniu, že je pripravený výhru prevziať.
2. V prípade, že výherca do jedného týždňa od odoslania výzvy podľa predchádzajúcej
vety nebude na výzvu reagovať alebo výzva nebude na príslušnú e-mailovú adresu
doručiteľná alebo nepotvrdí, že je pripravený výhru prevziať, potom takému výhercovi
zaniká nárok na výhru.
3. Výhra bude všetkým výhercom zaslaná doporučenou zásielkou na výhercom uvedenú
adresu na území Slovenské republiky, a to do jedného týždňa po potvrdení zo strany
výhercu, že je pripravený výhru prevziať. Pokiaľ výherca výhru (zásielku)
neprevezme, stráca na výhru nárok.
4. Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude poskytnutá. Výhry nie je
možné alternatívne vyplatiť v hotovosti.
5. Osoby nesplňujúce podmienky účasti v súťaži alebo jednajúce v rozpore s pravidlami
súťaže nebudú do súťaže zaradení.6. Ak bude zistené, že výherca nedodržal alebo
porušil pravidlá súťaže, výhra mu nebude udelená a bude vybraný náhradný výherca.

6. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA SÚŤAŽE

1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru v súťaži výhrou
obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky predávania výhry v
prípade, že mu výhra nebude poskytnutá dodávateľom tak, aby mohla byť výhercovi
predaná v súlade s týmito pravidlami.
2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž bez uvedenia dôvodu odložiť, prerušiť alebo
zrušiť či jednostranne zmeniť jej pravidlá, a to v priebehu celého súťažného obdobia.
3. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre.
4. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia sporných prípadov,
predovšetkým o udelení výhry či neudelení výhry, rovnako ako o vyradenie
ktoréhokoľvek účastníka zo súťaže. Takéto rozhodnutie zadávateľa je konečné a nie
je možné sa proti nemu odvolať.

7. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV.
1.  Pripísaním komentára, priložením fotografie či inou reakciou (v závislosti na forme
vyžadovanej čiastkovej súťaží) podľa čl. IV týchto pravidiel každý súťažiaci udeľuje
spoločnosti organizátora a usporiadateľa v súlade so zákonom č. 18/2018 Zb., v
platnom znení, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno,
priezvisko, adresa, telefónne číslo, prípadne ďalšie údaje, ktoré usporiadateľovi v
súvislosti so svojou účasťou v súťaži poskytne, za účelom preverenia jeho platnej
účasti v súťaži, predanie výhry v súťaži a pre ďalšie obchodné a marketingové účely
usporiadateľa, a to do jeho prípadného odvolania. Účastník súťaže berie na vedomie,
že jeho osobné údaje budú spracované systematizovane a mechanicky.
2. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať,
a to písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa.