Základné informácie

Spoločnosť VEĽKOOBCHOD ORION s.r.o., IČ: 481 55 403, so sídlom Nedošín 132, 570 01 Litomyšl, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové pod sp.zn. C 3775 (ďalej len „Veľkoobchod Orion“) prevádzkuje e-shop na webových stránkach „www.oriondomacipotreby.cz“ (ďalej tiež len „e-shop“). Veľkoobchod Orion, ako správca osobných údajov, vynakladá všetko úsilie, aby chránil súkromie všetkých návštevníkov webových stránok e-shopu a garantuje dôverné zachádzanie so všetkými osobnými údajmi, ktoré spracúva. Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov môže napomôcť zjednodušeniu a skvalitnenia nákupu na e-shope.

Pre účely tohoto dokumentu sa nasledujúcimi pojmami rozumie:

Registrovaným užívateľom sa rozumie osoba, ktorá má založený na e-shope užívateľský účet, a to bez ohľadu na to, či uskutoční nákup vo Veľkoobchode Orion alebo nie.

Neregistrovaným užívateľom sa rozumie osoba, ktorá navštívila webové stránky, na ktorých je prevádzkovaný e-shop a to bez ohľadu na to, či uskutoční nákup vo Veľkoobchodu Orion alebo nie.

Zákazníkom sa rozumie registrovaný či neregistrovaný užívateľ, ktorý uskutočnil nákup vo Veľkoobchode Orion.

Spracovanie všetkých získaných osobných údajov registrovaných i neregistrovaných užívateľov a zákazníkov (ďalej tiež spoločne „užívatelia“) prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, v znení účinnom od 25. 5. 2018 (ďalej len „nariadenie“) a súvisiacimi právnymi predpismi.

Viac informácii o spracovaní osobných údajov užívateľov nájdete tu

Súhlas užívateľa

Užívateľ zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ , v rámci procesu objednávky či registrácie, udeľuje Veľkoobchodu súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených:

Na základe súhlasu udeleného v objednávkovom či registračnom formulári spracúva Veľkoobchod Orion nasledujúce osobné údaje užívateľov: e-mailová adresa , meno, priezvisko, adresa bydliska a doručovacia adresa. Udelením súhlasu podľa tohto odstavca nie je podmienkou registrácie ani uzavretie kúpnej zmluvy.

Užívateľ kliknutím na políčko „Chcem newsletter“ udeľuje Veľkoobchodu Orion súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených:

Na základe takto udeleného súhlasu spracúva Veľkoobchod Orion e-mailovú adresu užívateľa.

Užívateľ kliknutím na políčko „SÚHLASIM S COOKIES“ vo vyskakovacom okne udeľuje súhlas Veľkoobchodu Orion so spracovaním niektorých cookies v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených:

Na základe tohoto súhlasu spracováva Veľkoobchod Orion cookies, ktorá zaznamenávajú chovanie užívateľa na webové stránke e-shopu a jeho preferencie.

Užívateľ udelením vyššie uvedených súhlasov vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pro účely zasielania reklamných zdieľaní a k ďalším marketingovým účelom Veľkoobchodu Orion. V súvislosti s týmito účelmi môžu byť osobné údaje (hlavne cookies) predávané ďalším príjemcom – spracovateľom ( napr. spoločnostiam robiacim analýzu trhu , monitoring chovania zákazníkov , ,marketingovým spoločnostiam , IT podpore apod.).

Súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený na dobu 15-tich rokov odo dňa jeho poskytnutia.

Práva užívateľov

Užívateľ je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a to prostredníctvom svojej e-mailovej adresy kliknutím na odkaz v e-maily, ktorým bolo udelenie súhlasu potvrdené, prípadne kliknutím na odkaz v každom e-maily, v ktorom Veľkoobchod Orion zasiela užívateľovi reklamu na základe užívateľom udeleného súhlasu. Súhlas môže užívateľ odvolať tiež telefonicky či písomne na nižšie uvedených kontaktoch.

Užívateľ je oprávnený požadovať prístup ku svojim osobným údajom, to znamená, že má právo žiadať vydanie potvrdenia, že sú jeho osobné údaje spracované a právo žiadať oznámenie informácii o priebehu spracovania, ďalej má užívateľ právo na prenositeľnosť osobných údajov. Užívateľ môže žiadať opravu, ak sú jeho osobné údaje nepresné alebo doplnenie, ak sú jeho osobné údaje neúplné. Užívateľ môže vzniesť námietku, požadovať výmaz a obmedzenie spracovania osobných údajov len zo zákonom alebo nariadením stanovených dôvodov.

Veľkoobchod Orion si dovoľuje informovať užívateľa, že jeho vyše uvedené osobné údaje môžu byť v mene správcu spracované rovno spracovateľom ako subjektom odlišným od správcu (napr. v súvislosti s poskytovaním technickej podpory, poradenstvom, zabezpečenie majetku správcu apod.). Veľkoobchod Orion oznámi užívateľovi na požiadanie totožnosť príjemcov, ktorým boli osobné údaje predané.

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov budú užívateľovi zodpovedané telefonicky na tel. č. 469 770 099 alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese orion@lit.cz.

V prípade pochybností o dodržaní povinností správcu sa môže užívateľ obrátiť na Veľkoobchod Orion na tel. č. 469 770 099 alebo e-mailovej adrese orion@lit.cz a prípadne podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

VELKOOBCHOD ORION s.r.o.