I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.oriondomacepotreby.sk je:

VELKOOBCHOD ORION, spol. s r. o.

sídlo:  Nedošín 132, 570 01 Litomyšl

IČO: 48155403, DIČ: CZ 48155403

zapísaný v obchodnom registri vedeného Krajským súdom v Hradci Králové, sp. zn. C 3775

e-mal: zasilka@orion.lit.cz                               telefón: 031 701 33 52

(ďalej len ako: „prevádzkovateľ“)

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „obchodné podmienky“) sú vypracované na základe ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník , zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

3. Predávajúcim pre účely týchto obchodných podmienok je:

VELKOOBCHOD ORION, spol. s r. o.

sídlo:  Nedošín 132, 570 01 Litomyšl, Česká republika

IČO: 48155403, DIČ: CZ 48155403

IČ DPH v SR: SK4020106816

zapísaný v obchodnom registri vedeného Krajským súdom v Hradci Králové, sp. zn. C 3775

Prevádzka: VELKOOBCHOD ORION, spol. s r. o.

Nedošín 132, 570 01 Litomyšl, Česká republika

e-mal: zasilka@orion.lit.cz                               telefón: 031 701 33 52

      

       odstúpenie od zmluvy:       e-mail: zasilka@orion.lit.cz      telefón: 031 701 33 52

       reklamácie tovaru:             e-mal: zasilka@orion.lit.cz        telefón: 031 701 33 52

(ďalej len ako „predávajúci“)

V prípade, že kupujúci si v rámci vytvárania objednávky v internetovom obchode www.oriondomacepotreby.sk zvolí ako spôsob dopravy a doručenia tovaru  - osobný odber na Slovensku prechádzajú všetky práva a povinnosti predávajúceho na spoločnosť:

ORION TRADE s. r. o.

sídlo: Pezinská cesta 30, 903 01 Senec, Slovenská republika

IČO: 36 540 773, DIČ: 2020190766, IČ DPH: SK2020190766

zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel SRO, vložka č.: 130369/B

Prevádzka: ORION TRADE s. r. o.

Pezinská cesta 30, 903 01 Senec, Slovenská republika

e-mal: info@oriontrade.sk         telefón: +421 907 934 976

       odstúpenie od zmluvy:       e-mail: info@oriontrade.sk     telefón: +421 907 934 976

       reklamácie tovaru:             e-mail: info@oriontrade.sk     telefón: +421 907 934 976

4. Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P.O. Box 5,820 07 Bratislava

odbor výkonu dozoru

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

5. Výklad pojmu spotrebiteľ:

Na účely tejto zmluvy v zmysle §2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa je spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

6. Predmetom týchto obchodných podmienok je úprava vzájomných práv a povinností medzi predávajúcim a fyzickou osobou alebo právnickou osobou (ďalej len ako „kupujúci"), v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (ďalej ako „kúpna zmluva“) na kúpu tovaru prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese: www.oriondomacepotreby.sk prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len ako „internetový obchod").

7. Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. V takom prípade majú odlišné dojednania v kúpnej zmluve prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa vyhotovujú v slovenskom jazyku.

8. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, v ktorej budú dohodnuté podmienky odchylne od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami.

9. Na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok sa doplnkovou zmluvou rozumie zmluva, pri ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytovaná služba, ktorá súvisí s predmetom danej kúpnej zmluvy, pokiaľ je dodávaný tovar alebo poskytovaná služba predávajúcim alebo treťou stranou na základe ich dohody.

10. Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na webovej stránke internetového obchodu  môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len ako „užívateľský účet“).

V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania internetového obchodu.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek inej zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácii nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám a v prípade takéhoto použitia účtu za toto predávajúci nezodpovedá a platí predpoklad, že účet bol použitý kupujúcim

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie než 5 rokov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

II. INFORMÁCIE O TOVARE A CENÁCH

1. Informácie o tovare a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v internetovom obchode. Rozmery sú uvádzané vždy v poradí šírka x hĺbka x výška. Všetky prezentácie tovarov umiestnené vo webovom rozhraní internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2. Zobrazená kúpna cena za tovar v internetovom obchode obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Nezahŕňa cenu za dopravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3. Kupujúci na fakturačnú adresu s platným IČ DPH je zároveň aj konečným príjemcom tovaru aj v prípade, že fakturačné údaje sú odlišné od adresy dodania tovaru.

4. Pri nadobudnutí tovaru v SR z iného členského štátu je podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH povinná platiť daň osoba, ktorá tovar nadobudla v zmysle § 11 zákona o DPH.

5. Na intrakomunitárne obchody  v rámci štátov EU sa vzťahuje jednotná Smernica Rady 2006/112/ES z  28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v zmysle platného znenia.

6. Všetky obchodné a iné akcie platia do vypredania zásob, ak pri danom tovare nie je uvedené inak.

7. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s dodaním (dopravou) tovaru ako aj jeho vrátenia. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky

8. Právom predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Takáto zmena sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte neprišlo k dodaniu tovaru.

III. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe návrhu, ktorý zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formulára prostredníctvom webového rozhrania internetového obchodu. Kupujúci realizuje objednávku prostredníctvom svojho užívateľského účtu po predchádzajúcej registrácii alebo vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

    - objednávanom tovare  - druh, množstvo (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu) -

    - doručovacie údaje (údaje kupujúceho vrátane jeho elektronickej adresy)

    - kúpnej cene, spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru a nákladoch spojených so zvoleným spôsobom platby

    - požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a nákladoch spojených s dodaním tovaru

    - súhlase kupujúceho s týmito obchodnými podmienkami

    - súhlas so spracovaním osobných údajov, udelenie súhlasu nie  je podmienkou registrácie ani uzatvorenia kúpnej zmluvy

(ďalej spoločne len ako „objednávka“).

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

Predávajúci okamžite po obdržaní objednávky potvrdí prijatie objednávky kujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty (e-mailovú adresu) kupujúceho uvedenou v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Toto automatické potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje informácie o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstva tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

Následne po kontrole dostupnosti tovaru potvrdí predávajúci prijatie objednávky kupujúcemu druhou elektronickou poštou na elektronickú adresu kupujúceho, pričom toto potvrdenie prijatia objednávky zároveň obsahuje súhrn objednávky vrátane špecifikácie tovaru, jeho množstve a cene, celkovej cene objednávky, spôsobe doručenia a údaje o predávajúcom a pokladá sa za akceptáciu návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia prijatia objednávky (akceptácie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Týmto okamihom sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú.

2. Všetky ponuky tovarov v internetovom obchode sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný objednávku akceptovať ani uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom konkrétneho tovaru v prípade vyčerpania zásob objednaného tovaru, alebo z dôvodu inej okolnosti majúcej za následok nemožnosť splnenia objednávky.

3. V prípade, že predávajúci je schopný vyhovieť objednávke kupujúceho len čiastočne (dodaním len niektorého z objednaných tovarov), zašle o tomto kupujúcemu informáciu na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

4. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané potvrdenie či akceptácia objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na adresu elektronickej pošty predávajúceho. Postup podľa tohto ods. sa použije primerane aj v prípade iných zjavných chýb – napr. v popise tovaru, vyobrazení tovaru a pod.

5. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

6. Predmetom kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v súhrne objednávky.

7. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval na príslušných podstránkach internetového obchodu alebo v týchto obchodných podmienkach kupujúceho pred odoslaním objednávky o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok a to najmä o:

    a) hlavných vlastnostiach tovaru služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie

    b) celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť. Pokiaľ by si predávajúci nesplnil túto svoju informačnú povinnosť, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

    c) spôsobe platby a spôsobe dodania tovaru, ktorý si kupujúci volí v rámci procesu uzatvárania kúpnej zmluvy

    d) obchodnom mene a sídle predávajúceho

    e) telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim

    f) adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet

    g) platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho

    h) informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, vrátane informácie o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok

    i) informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty

    j) okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy

    k) zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka

    l) existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje

    m) existencii resp. neexistencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie

    n) možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

    o) potrebných úkonoch na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie alebo zmluvy na dobu neurčitú, či zmluvy, pri ktorých sa automaticky predlžuje ich platnosť; zmluvy na dobu určitú trvajú do doby naplnenia ich účelu.

    p) tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predávajúceho a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada

    q) tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:

    a) platba vopred – bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom internetového platobného portálu (tzn. platba on-line prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány COGATE)

    b) platba vopred - bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho oznámený kupujúcemu pri uzatvorení kúpnej zmluvy

    c) platba pri prevzatí tovaru  na dobierkou v hotovosti alebo platobnou kartou podľa podmienok zvoleného prepravcu v mieste určenom kupujúcim v objednávke

    d) v prípade voľby spôsobu dopravy a doručenia – osobný obder na Slovensku – platba pri prevzatí tovaru v hotovosti alebo platobnou v prevádzke predávajúceho

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Tieto náklady sú predmetom objednávky.

3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná bezodkladne po uzatvorení kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

4. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou. V prípade ak kupujúci zvolí platbu kúpnej ceny vopred, predávajúci odošle objednaný tovar až po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho.

5. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

6. Tovar je kupujúcemu doručený na adresu určenú kupujúcim v objednávke, alebo osobným odberom na mieste určenom v objednávke.                                                     

7. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v akceptácii objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. V prípade potreby opakovať dodanie tovaru z dôvodu na strane kupujúceho vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady vo výške skutočných nákladov za vzniknutú škodu za pokus o neúspešné doručenie tovaru.

8. Pokiaľ to vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo v prípade ak sa tak predávajúci a kupujúci dohodnú, vystaví predávajúci kupujúcemu v súvislosti s platbami na základe objednávky daňový doklad – faktúru. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a odovzdá ju kupujúcemu v listinnej forme pri prevzatí tovaru alebo ju odovzdá kupujúcemu iným spôsobom, na ktorom sa predávajúci a kupujúci dohodnú.

9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie. Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru (nebezpečenstvo škody na tovare) prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou a týmito podmienkami tak neurobil.

10. Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neuhradí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu ani v lehote 15 dní od výzvy predávajúceho na prevzatie tovaru, zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany so vrátia alebo nahradia všetky plnenia a predávajúci nadobúda právo voľne disponovať s objednaným tovarom.

11. V prípade ak kupujúci pristúpi k zrušeniu objednávky, alebo dôjde k jej zrušeniu na základe dohody predávajúceho a kupujúceho, a kupujúci medzičasom už v súvislosti s objednávkou uhradil predávajúcemu určité peňažné plnenie (časť kúpnej ceny a pod.), predávajúci po zrušení objednávky bezhotovostným prevodom vráti kupujúcemu uhradené peňažné plnenie na účet, z ktorého bolo prevedené (pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak).

V. DODANIE TOVARU

1. Kupujúci je oprávnený zvoliť si pri objednávke tovaru jeden z nasledujúcich spôsobov dodania tovaru:

    a) Osobný odber na Slovensku – v prevádzkach predávajúceho ORION TRADE s.r.o.

    b) prostredníctvom Slovenskej pošty

    c) prostredníctvom kuriérskej služby – DPD (Direct Parcel Distribution SK s.r.o)

    d) v sieti výdajných miest – Zásielkovňa (Zásielkovňa s.r.o.)

2. V prípade ak je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo dohodnuté v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

3. Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke a kupujúci je povinný si tovar prevziať pri dodaní na mieste určenom v objednávke. Okamihom doručenia tovaru kupujúcemu sa tovar považuje za dodaný.

4. Dodacia lehota môže byť pri každom tovare odlišná, pričom vo všeobecnosti platí, že predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru v čo najskoršom možnom termíne po uzatvorení kúpnej zmluvy, prípadne po splnení iných súvisiacich povinností kupujúceho podľa kúpnej zmluvy (príkladne úhrada kúpnej ceny). Objednávky sa obvykle vybavujú behom 2 týždňov. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak. Pokiaľ si túto povinnosť predávajúci nesplnil, môže ho kupujúci vyzvať, aby dodal vec v ním určenej primeranej dodatočnej lehote. Ak nedôjde k dodaniu veci ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy

5. V prípade prevzatia tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky nie je kupujúci povinný zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu alebo prevzatím doručeného tovaru kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nebude predávajúci prihliadať.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Pokiaľ dôjde k nemožnosti splniť svoje povinnosti zo strany predávajúceho, vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

3. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4. Pri odstúpení od zmluvy sa vyžaduje písomná forma, spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy omylom alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo pomocou formulára, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok a je dostupný TU . Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Nie je možné požadovať od kupujúceho žiadne náklady alebo iné platby, ktoré súvisia so zrušením doplnkovej zmluvy, okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

6. V lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

7. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

8. Zásielky na dobierku nebudú preberané predávajúcim. Odporúča sa tovar poistiť. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

9. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Tovar sa vráti priamo predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí v prípade ak predávajúci súhlasil, že tieto náklady bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

12. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

    a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

    b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovar

13. V súlade s ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

14. Kupujúci berie na vedomie, že pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy týkajúcej sa:

    a) predaja tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze

    b) predaja tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

    c) predaja tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

    d) z ďalších dôvodov výslovne uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

15. V prípade ak je kupujúcemu s tovarom poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzujúcou podmienkou, že v prípade ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček, s výnimkou tovaru podliehajúceho rýchlej skaze alebo už spotrebovaného tovaru.

16. Všetky informácie ohľadom možností odstúpenia od zmluvy si kupujúci môže vyžiadať od predávajúceho aj prostredníctvom e-mailu a telefónneho čísla uvedeného v bode 3. článku I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA týchto obchodných podmienok.

17. Ustanovenia bodov 2. až 15. článku VI. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY týchto obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa.

VII. REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného (chybného) plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

    - má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, alebo také vlastnosti, ktoré kupujúci odôvodnene očakával vzhľadom na charakter tovaru, alebo vzhľadom na opis tovaru predávajúcim, či reklamu predávajúceho

    - tovar sa hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa

    - je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti

    - tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

3. Pokiaľ tovar vykazuje  vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho, má kupujúci právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru.

Na darčeky, ktoré sú poskytované zadarmo, nie je možné uplatňovať u predávajúceho žiadne práva spotrebiteľa, tieto sú dodávané na základe ustanovení o darovacej zmluve.

4. V zmysle §622 Občianskeho zákonníka

    - kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady, včas a riadne, pokiaľ ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou predávajúceho je vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

    - namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len určitej súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

    - predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vád, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

5. V zmysle §623 Občianskeho zákonníka

    - ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

    - ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

6. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u predávajúcim určenej osoby. V prípade, že je kupujúci zo Slovenskej republiky a predávajúcim je  VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o., môže si kupujúci uplatniť práva z vadného plnenia (reklamáciu) poštou na adrese spoločnosti ORION TRADE s.r.o., sídlo: Pezinská cesta 30, 903 01 Senec, Slovenská republika, ktorá ako predávajúcim určená osoba reklamáciu postúpi predávajúcemu tak, aby táto bola vybavená v zákonnej lehote.

V prípade voľby osobného odberu na Slovensku, teda v prípade, že predávajúcim je ORION TRADE s.r.o., môže si kupujúci uplatniť práva z vadného plnenia (reklamáciu) v prevádzkarni predávajúceho, v ktorej si tovar vyzdvihol alebo poštou na adrese ORION TRADE s.r.o., sídlo: Pezinská cesta 30, 903 01 Senec, SR.

7. Kupujúci pri uplatnení reklamácie doručí reklamovaný tovar (osobne alebo poštou) na adresu predávajúceho alebo predávajúcim určenej osoby alebo do prevádzkarne predávajúceho (podľa predchádzajúceho bodu Reklamačného poriadku) spolu s prejavom vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa §622 a §623 Občianskeho zákonníka (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného reklamačného formulára, ktorý je dostupný TU  a zároveň je umiestnený na príslušnej podstránke internetového obchodu.

Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

8. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

    a) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie kupujúcim predávajúcemu

    b) doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu alebo na to určenej osobe, vrátane všetkých častí tovaru a dokladov

Reklamovaný tovar musí byť dodávaný čistý, úplný a v riadnom stave vyhovujúcom hygienickým zásadám a opatreniam.

9. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu, alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa  tohto bodu obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim.  Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu, alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety.

10. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

11. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa  ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

12. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

13. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

14. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

15. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

    a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil predávajúcemu

    b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru, uplynutím záručnej doby právo na reklamáciu zaniká

    c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

    d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

    e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

    f) ak vada tovaru vznikla v dôsledku  neodbornej montáže alebo v dôsledku neodborného uvedenia tovaru do prevádzky

    g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

    h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami a zásahom vyššej moci

    i) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením

    j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

    k) ak vyplýva z povahy veci, že jej životnosť je obmedzená na kratší čas použitia ako je záručná doba a pri jej obvyklom použití sa celá spotrebuje alebo dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby,

    l) ak ide o vadu, pre ktorú bol tovar predávaný za nižšiu cenu

Vadou tovaru nie je opotrebovanie tovaru jeho obvyklým užívaním a zmeny vlastností tovaru, ktoré vznikli v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je vyrobený.

16. Povinnosťou predávajúceho je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

    a) výmenou tovaru,

    b) vrátením kúpnej ceny tovaru,

    c) odovzdaním opraveného tovaru,

    d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

    e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

    f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

17. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

18. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

19. V prípade záručnej opravy tovaru sa predlžuje záručná doba o čas, po ktorý kupujúci nemohol požívať tovar.

20. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu.

21. V prípade odstrániteľnej vady, bude reklamácia vybavená podľa rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

    a) predávajúci vadný tovar vymení alebo

    b) predávajúci zabezpečí odstránenie vady

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

22. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

    a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

    b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

23. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru.

24. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

25. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

26. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o kúpe.

27. Informácie o servisných miestach a určených osobách pre záručný a pozáručný servis poskytne predávajúci kupujúcemu prostredníctvom záručného listu alebo na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

28. Na vybavovanie reklamácií týkajúcich sa tovaru, ktorý bol zakúpený kupujúcim od predávajúceho cestou internetového obchodu sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda článok VII. týchto obchodných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že predávajúci umiestnil reklamačné podmienky na príslušnej podstránke internetového obchodu a kupujúci mal možnosť si ich v čase pred odoslaním objednávky prečítať.

29. Všetky informácie ohľadom reklamačných podmienok a vybavovania reklamácií si kupujúci môže vyžiadať od predávajúceho aj prostredníctvom e-mailu a telefónneho čísla uvedeného v bode 3. článku I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA týchto obchodných podmienok.

VIII. OCHRNA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. V tomto článku obchodných podmienok sú uvedené informácie týkajúce sa spracovania osobným údajov prevádzkovateľom, ktorým je:

VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o.

sídlo:  Nedošín 132, 570 01 Litomyšl

IČO: 48155403, DIČ: CZ 48155403

zapísaný v obchodnom registri vedeného Krajským súdom v Hradci Králové, sp.zn.C 3775

e-mal: zasilka@orion.lit.cz                               telefón: 031 701 33 52

2. Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby a tie berú na vedomie, že prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej ako „GDPR“) a súvisiacimi právnymi predpismi. 

3. Dotknutou osobou pre účely spracovávania a ochrany osobných údajov prevádzkovateľom je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracováva v súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu www.oriondomacepotreby.sk.

4. Prevádzkovateľ vynakladá všetko potrebné úsilie, aby chránil súkromie všetkých návštevníkov internetového obchodu a garantuje dôverné zaobchádzanie so všetkými osobnými údajmi, ktoré spracúva. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonnej úprave ochrany osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej prevádzkovateľovi.

5. Zdroj získavania osobných údajov:

    - Prevádzkovateľ prevádzkuje prostredníctvom webového rozhrania internetový obchod www.oriondomacepotreby.sk zameraný na predaj domácich potrieb.

    - Dotknuté osoby vypĺňajú v internetovom obchode registračný alebo objednávkový formulár, pričom na riadne dokončenie registrácie a objednávky sa zo strany dotknutej osoby vyžaduje doplnenie nevyhnutných osobných údajov. Dotknutou osobou je aj registrovaný užívateľ (osoba, ktorá sa registrovala a má na webovom rozhraní internetového obchodu užívateľský účet) bez ohľadu či už uskutočnila cez internetový obchod nákup alebo nie.

    - Prevádzkovateľ po vyplnení osobných údajov dotknutou osobou do registračného alebo objednávkového formulára tieto osobné údaje spracováva, iba ak je to potrebné ku splneniu účelu, na ktorý boli osobné údaje poskytnuté, s vedomím dotknutých osôb a s ich súhlasom, ak je v danom prípade vyžadovaný.

6. Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ spracováva podľa tohto článku obchodných podmienok sú nasledovného rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska/korešpondenčná adresa (ulica, orientačné číslo, PSČ, obec, štát), telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, prípadne iné ďalšie údaje poskytnuté dotknutou osobou.

Ak je kupujúci právnickou osobou prevádzkovateľ spracováva jej identifikačné údaje v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu adresa elektronickej pošty.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

7. Právnym základom (dôvodom) pre spracovanie osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom a účelom ich spracovania je:

a) spracúvanie osobných údajov je  nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoby - plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim (podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Účelom spracovania osobných údajov z tohto dôvodu je vybavenie objednávky kupujúceho ako dotknutej osoby. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje z tohto dôvodu po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim ako dotknutou osobou a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov skončenia zmluvného vzťahu)

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR). Účelom spracovania osobných údajov podľa tohto dôvodu je plnenie povinnosti voči štátu. Osobné údaje budú za týmto účelom spracovávané po dobu nevyhnutne potrebnú k plneniu zákonných povinností podľa osobitných právnych predpisov.

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby (podľa článku 6 ods.1 písm. f) GDPR). Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je napr. zefektívnenie chodu internetového obchodu. Na základe tohto dôvodu sú spracovávané aj osobné údaje registrovaných užívateľov, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky registrovaného užívateľa  resp. 5 rokov od registrácie u tých registrovaných užívateľov, ktorý neuskutočnili objednávku.  

d) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (podľa článku 6 ods.1 písm. a) GDPR)

Dotknutá osoba v rámci procesu registrácie alebo vytvárania objednávky udeľuje prevádzkovateľovi súhlas zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska/korešpondenčná adresa (ulica, orientačné číslo, PSČ, obec, štát), telefónne číslo, adresa elektronickej pošty. Účelom spracovania osobných údajov na základe takto udeleného súhlasu je zjednodušenie a skvalitnenie nákupu cez internetový obchod vrátane zasielania dotazníkov spokojnosti a spotrebiteľských súťaží – marketingová komunikácia s dotknutou osobou. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva po dobu, kým nie je odvolaný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov na daný účel, teda pre účely marketingovej komunikácie.

Kliknutím na políčko „Chcem newsletter “ udeľuje dotknutá osoba prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: adresa elektronickej pošty za účelom marketingovej komunikácie a poskytovania priameho marketingu predovšetkým zasielaním newslettru. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva po dobu, kým nie je odvolaný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov na účel priameho marketingu zasielaním newslettru.

Kliknutím na políčko „ROZUMIEM“ vo vyskakovacom okne s oznamom: „Tento web používa k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webu súhlasíte s ich používaním. Viac informácií tu.“ Udeľuje dotknutá osoba prevádzkovateľovi súhlas so spracovávaním súborov cookies. Na základe tohto súhlasu spracováva prevádzkovateľ cookies, ktoré zaznamenávajú správanie užívateľa na webovom rozhraní internetového obchodu a jeho preferencie.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že dôvody a účely spracovania osobných údajov uvedené v tomto bode obchodných podmienok nemusia byť naplnené všetky súčasne.

8. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov a to telefonicky, písomne alebo prostredníctvom svojej adresy elektronickej pošty. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9. Po uplynutí doby spracovania osobných údajov prevádzkovateľ zabezpečí výmaz osobných údajov.

10. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu podľa článku 22 GDPR.

11. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov, a že  k osobným údajom majú prístup iba poverené osoby.

12. Príjemcovia osobných údajov sú nasledovné subjekty/osoby:

    - osoby podieľajúce sa na dodaní či doručení tovarov/realizácii platieb na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim a to postupom na základe zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov napr. Slovenská pošta, a.s., Direct Parcel Distribution SK s.r.o, Zásielkovňa s.r.o.

    - osoby podieľajúce sa na dodaní či doručení tovarov/realizácii platieb na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim a to postupom na základe osobitných dohôd s prevádzkovateľom

    - osoby zabezpečujúce prevádzku internetového obchodu www.oriodomacepotreby.sk prostredníctvom webového rozhrania

    - osoby zabezpečujúce marketingové služby pre prevádzkovateľa na základe osobitných dohôd s prevádzkovateľom

    - osobám prevádzkujúcim internetové stránky  www.heureka.cz a www.heureka.sk  pre účely nezávislého hodnotenia internetového obchodu prevádzkovateľa

13. Prevádzkovateľ môže spracovávanie osobných údajov na základe osobitnej zmluvy vykonávať aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľ.

V prípade voľby osobného odberu na Slovensku je sprostredkovateľom spoločnosť ORION TRADE s.r.o. sídlo: Pezinská cesta 30, 903 01 Senec, SR.

14. Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín (mimo EÚ) či spracovávané v tretej krajine (mimo EÚ) alebo medzinárodnou organizáciou

15. Za podmienok uvedených v článku 13 až 21 GDPR má dotknutá osoba právo:

- požiadať o bezplatný prístup k svojim osobným údajom spracovávaným prevádzkovateľom, ktorý pozostáva z práva získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú či nie sú spracovávané, a pokiaľ je tomu tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám vymedzeným v článku 15 GDPR

- požiadať o kópiu osobných údajov

- požiadať o opravu nepresných údajov, ktoré sa ho týkajú, ďalej s prihliadnutím k účelu spracovvania má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov

- požiadať o výmaz osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom, pokiaľ a) už pominul účel spracovania, b) dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu, alebo d) osobné údaje sú prevádzkovateľom spracovávané protiprávne

- požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov

- na odvolanie súhlasu;

- na prenosnosť údajov

- vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu

    Úrad pre ochranu osobných údajov

    Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika

    www.dataprotection.gov.sk

    telefón: +421 /2/ 3231 3220

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

16. Odoslaním registrácie alebo objednávky v internetovom obchode prevádzkovateľa registrovaný užívateľ alebo kupujúci  ako dotknutá osoba potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že tieto v celom rozsahu prijíma. Všetky informácie ohľadom osobných údajov a ich ochrany si kupujúci môže vyžiadať od prevádzkovateľa alebo predávajúceho aj prostredníctvom e-mailu a telefónneho čísla uvedeného v článku I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA týchto obchodných podmienok. Prevádzkovateľ nemá vymenovanú zodpovednú osobu. 

IX. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Predávajúci je povinný:

    a) v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, lehote, kvalite a zabaliť ho a zabezpečiť prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu

    b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

    c) zaslať potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči, ako napríklad cez e-mail vrátane formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy

    d) najneskôr spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v elektronickej alebo písomnej forme všetky potrebné doklady na prevzatie a užívanie zakúpeného tovaru

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.

3. Kupujúci je povinný:

    a) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov za doručenie objednaného tovaru

    b) prevziať tovar, ktorý bol objednaný a dodaný a potvrdiť jeho prevzatie

4. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

5. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie internetového obchodu (vrátane fotografií či obrázkov ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom.

6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu ako webovej stránky alebo v dôsledku používania webovej stránky v rozpore s ich určením.

7. Zmluvné strany si môžu písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho alebo v objednávke.

8. V prípade spotrebiteľského problému s podnikateľským subjektom z iného členského štátu EÚ majú spotrebitelia možnosť obrátiť sa na: Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava, tel.: +421 905 528 477, e-mail: info@esc-sr.sk , web: www.esc-sr.sk.

X. ALTERNATÍVNE RIEŠENIA SPOROV

1. Kupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2. Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov | Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov | Ochrana spotrebiteľa | Obchod | MHSR

Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

3. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom zmluvné strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na základe živnostenského oprávnenia.

3. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

4. V prípade ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené ustanovením, ktorého obsah, zmysel a účel sa najviac približuje obsahu, zmyslu a účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia obchodných podmienok. Akékoľvek zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok musia byť dohodnuté v písomnej forme a odsúhlasené predávajúcim aj kupujúcim.

5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

6. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Pre vylúčenie pochybností sa konštatuje, že v prípade zmeny obchodných podmienok bude kupujúceho platné a záväzné znenie obchodných podmienok platných a účinných v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, s výnimkou ustanovení pri ktorých bude zrejmé, že aplikácia pôvodných obchodných podmienok nie je možná a nedochádza ňou k zhoršeniu postavenia kupujúceho.

8. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

9. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 15. 6. 2021.