Image title
Image title Image title

-->


OBCHODNÉ PODMIENKY

VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o.

se sídlem v Litomyšli 570 01, Nedošín 132

IČO 48155403, DIČ CZ48155403

zapísané v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 3775 pre predaj tovaru prostredníctvom on line obchodu umiestneného na internetovej adrese
www.oriondomacipotreby.cz a www.oriondomacepotreby.sk ÚVODNÉ USTANOVANIE

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti so sídlom v Litomyšli 570 01, Nedošín 132, identifikační číslo: 48155403, zapísané v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 3775 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č 89/2018 Sb., občianskeho zákonníka (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.oriondomacipoteby.cz a www.oriondomacepotreby.sk (ďalej len („webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“)

Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku, Kúpna zmluva ide tiež uzavrieť v českom jazyku.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


    1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na webovej stránke môže kupujúci
pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania
môže kupujúci prevádzať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“).
V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci prevádzať
objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek inej zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácii nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie než 5 rokov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

    2. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohoto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníku sa nepoužije.

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedených vo webovom rozhraní obchodu platí iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického
  nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

 2. spôsoby úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru

 3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako
  objednávka“).

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dať do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „PLATBA“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci okamžite po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenou v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstva tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácia), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

    3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 1.  v hotovosti v prevádzkach predávajúceho;

 2.  bezhotovostne platobnou kartou v prevádzkach predávajúceho;

 3.  v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

 4.  bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 174942591/0100 vedený v spoločnosti Komerční banka, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“);

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Pokiaľ nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru predom.

V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby musí byť objednávka uhradená ihneď po odoslaní objednávky.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb prevádzaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ich spolu s tovarom.

Při stornu objednávky ze strany zákazníka zaplacené formou „platba předem“ bude vrácena částka ponížená o poplatek za provedení platby, který činí 1% z částky.

    4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlo skaze, ako aj i tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ich nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovarov alebo dodanie niekoľko častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho zasilka@orion.lit.cz.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak však odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak však odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny..

V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

    5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

V prípade, že je spôsob dopravy nedohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Objednávky sa vybavujú obvykle behom 2 týždňov.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tvaru a v prípade akýchkoľvek závad toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade konštatovania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie
podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

    6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníku a zákonom č. 634/1992

Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chyba dojednania, má také
  vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával
  s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonanej,

 2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,

 3. tovar odpovedá akosti alebo prevedením zmluvnej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy,

 4. je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

 5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ustanovenia uvedené v čl. 6.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovare predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorou tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak vyplýva to z povahy tovaru.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Kupujúci zo SR môže uplatniť reklamáciu poštou na adresu ORION TRADE s.r.o. , Pri Gymnáziu 7, 94002 Nové Zámky

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby
môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

    7. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Kupujúci nadobúda vlastníctvo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

K alternatívnemu mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: .Prievozská 32, 820 07 Bratislava 27, www.soi.sk, tel. 02/58272172, 02/58272104, fax. 02/58272170.

V prípade spotrebiteľského sporu s podnikateľským subjektom z iného členského štátu EÚ majú spotrebitelia možnosť obrátiť sa na : Európske spotrebiteľské centrum v SR , Mlynské nivy 44/A, 82715 Bratislava, e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu, tel. +421 905 528 477

Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskou kontrolu prevádza v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

    8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Cieľom Veľkoobchodu Orion je transparentný prístup ku spracovaniu osobných údajov, a preto podáva všetkým užívateľom e-shopu nasledujúce informácie:

Spoločnosť VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o., so sídlom Nedošín 132, 570 01 Litomyšl, IČO: 481 55 403, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Hradci Králové pod sp.zn. C 3775 (ďalej jen „Veľkoobchod Orion“), prevádzkuje e-shop na webových stránkach www.oriondomacepotreby.sk (ďalej tiež „e-shop“).  Veľkoobchod Orion, ako správca osobných údajov, vynakladá všetky úsilia, aby chránil súkromie všetkých návštevníkov webových stránok e-shopu a garantuje dôverné zachádzanie so všetkými osobnými údajmi, ktoré spracúva.

Pre účely tejto informácie sa nasledujúcimi pojmami rozumejú:

Registrovaným užívateľom - osoba, ktorá má založený na e-shope užívateľský účet, a to bez ohľadu na to, či uskutočnila nákup vo Veľkoobchode Orion alebo nie.

Neregistrovaným užívateľom - osoba, ktorá navštívila webové stránky, na ktorých je prevádzkovaný e-shop, a to bez ohľadu na to, či uskutočnila nákup vo Veľkoobchode Orion alebo nie.

Zákazníkom - registrovaný či neregistrovaný užívateľ, ktorý uskutočnil nákup vo Veľkoobchode Orion.

Spracovanie všetkých získaných osobných údajov registrovaných i neregistrovaných užívateľov (ďalej tiež spoločne „užívatelia“) prebieha  v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov, v znení účinnom od 25. 5. 2018 (ďalej len „ nariadenie“) a súvisiacimi predpismi.


  SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Veľkoobchod Orion spracúva osobné údaje užívateľov, iba ak je to nutné ku splneniu účelu, ku ktorým boli osobné údaje poskytnuté. Osobné údaje sú využívane iba  s vedomím užívateľov, prípadne s ich súhlasom, ak je v danom prípade vyžadovaný.

    A. Plnenie z kúpnej zmluvy 

Veľkoobchod Orion spracúva po dobu trvania práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, jej zmluvnou stranou je zákazník, osobné údaje nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy. Z tohto dôvodu Veľkoobchod Orion vyžaduje v objednávkovom formulári na e-shope, a ďalej spracúva, nasledujúce osobné údaje zákazníka: meno a priezvisko alebo názov, adresu bydliska alebo sídla, doručovaciu adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom z tohto dôvodu. Tieto osobné údaje budú spracované predovšetkým za účelom vybavenia objednávky zákazníka a za účelom uplatňovania práv a plnenia povinností vyplývajúcich Veľkoobchodu Orion zo zmluvy, a to vrátane práv súvisiacich, napr. z dôvodu uplatňovania práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady. Osobné údaje zákazníkov môžu byť predané zmluvným partnerom Veľkoobchodu Orion, a to predovšetkým prepravným spoločnostiam z dôvodu vybavenia objednávky a doručenia zakúpeného tovaru . V prípade, že si zákazník v objednávkovom formulári zvolí možnosť osobného odberu tovaru, môžu byť jeho osobné údaje predané vybranému držiteľovi licencie Veľkoobchodu Orion, tj. príslušnému franšízistovi, na jeho kamennej predajni si bude zákazník tovar preberať.

    B. Plnenie právnych povinností Veľkoobchodu Orion

Veľkoobchod Orion spracúva osobné údaje zákazníkov tiež z dôvodu, že je spracovanie nevyhnutné pre plnenie právnych povinností, ktoré sa na Veľkoobchod Orion vzťahujú. Z tohoto dôvodu Veľkoobchod Orion spracúva nasledujúce osobné údaje zákazníka: meno a priezvisko alebo názov, adresu bydlisko alebo sídlo, doručovaciu adresu, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom. Osobné údaje budú spracované po dobu nevyhnutne nutnú k plneniu právnych povinností podľa požiadaviek príslušných právnych predpisov (napr. z oblasti účtovníctva a daní). Osobné údaje môžu byť predané tretím stranám, napr. štátnym orgánom, ak to vyplýva z právnych predpisov Veľkoobchodu Orion povinnosť osobné údaje predať.

    C. Oprávnené záujmy Veľkoobchodu Orion 

Veľkoobchod Orion spracúva osobné údaje tiež v záujme zachovania registrácie existujúcich registrovaných užívateľov, a tiež pre zefektívnenie chodu e-shopu, čo je oprávneným záujmom Veľkoobchodu Orion. Na základe tohto dôvodu sú osobné údaje registrovaných užívateľov spracované pre účely vedenia ich užívateľského účtu, a to po dobu 5-tich rokov od uskutočnenia poslednej objednávky registrovaného užívateľa, resp. po dobu 5-tich rokov od registrácie u tých registrovaných užívateľov, ktorí neuskutočnili objednávku. Pre tento účel sú spracované nasledujúce osobné údaje registrovaných užívateľov: meno a priezvisko alebo názov, adresa bydliska alebo sídla, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, prípadne ďalšie údaje poskytnuté registrovaným užívateľom.

Osobné údaje zákazníkov, ktorí uskutočnili nákup, môžu byť z dôvodu oprávnených záujmov Veľkoobchodu Orion využité k zaslaniu príležitostnej reklamy napr. formou letáku, prípadne u registrovaných užívateľov formou zobrazenia reklamy v rámci ich užívateľského účtu v e-shope.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. 

Osobné údaje zákazníkov v rozsahu: meno a priezvisko alebo názov, adresa bydliska alebo sídla, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové 

identifikačné číslo, rozsah a predmet plnenia, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom, budú spracované tiež za účelom vymáhania prípadných nárokov Veľkoobchodu Orion. Osobné údaje zákazníka budú spracované pre tieto účely po dobu nevyhnutne nutnú k uplatneniu oprávnených záujmov Veľkoobchodu Orion.

Veľkoobchod Orion spracúva niektoré cookies užívateľov z dôvodu, že je spracovanie nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov Veľkoobchodu Orion. Na základe tohto dôvodu spracúva Veľkoobchod Orion cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky e-shopu. Jedná sa o spracovanie cookies pre prihlásenie registrovaného užívateľa, pre uloženie tovaru do košíku a ďalšie oblasti súvisiace so zaistením komfortného užívateľského prostredia e-shopu. Viac o súhlasu k rozšírenému spracovaniu cookies tu.

     D. Udelený súhlas

Na základe udeleného súhlasu spracúva Veľkoobchod Orion za účelom zasielania marketingových oznámení nasledujúci osobný údaj užívateľov: e-mailovú adresu. Viac o súhlasu tu.

PRÁVA UŽIVATEĽOV

Užívateľ je oprávnený požadovať prístup ku svojim osobným údajom, to znamená, že má právo žiadať vydanie potvrdenia, že sú jeho osobné údaje spracované a právo žiadať oznámenie informácii o priebehu spracovania, ďalej má užívateľ právo na prenositeľnosť osobných údajov. Užívateľ môže žiadať opravu, ak sú jeho osobné údaje nepresné alebo doplnené, ak sú osobné údaje neúplné. Užívateľ môže vzniesť námietku, požadovať výmaz a obmedzenie spracovania osobných údajov len zo zákonom alebo nariadením stanovených dôvodov.

Veľkoobchod Orion si dovoľuje informovať užívateľa, že jeho vyššie uvedené osobné údaje môžu byť v mene správcu spracované rovnako spracovateľom ako aj subjektom odlišným od správcu (napr. v súvislosti s poskytovaním technickej podpory, poradenstva, zabezpečení majetku správcu apod.). Veľkoobchod Orion oznámi užívateľovi na požiadanie totožnosť príjemcov, ktorým boli osobné údaje predané.

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov budú užívateľovi zodpovedané telefonicky na tel. č. 469 770 099 alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese orion@lit.cz.

V prípade pochybností o dodržaní povinností správcu sa môže užívateľ obrátiť na Veľkoobchod Orion na tel. č. 469 770 099 alebo e-mailovú adresu orion@lit.cz a prípadne podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

    9. DORUČOVANIE

Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVANIE     

Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručenie VEĽKOOBCHOD ORION, spol. s r.o., Nedošín 132, Litomyšl 570 01, adresa elektronickej pošty zasilka@orion.lit.cz, telefón 469 770 099.

V Litomyšli dne 13 .4. 2018                   


                                                              

Načítavanie
Načítavanie