Image title
Image title Image title

-->

Reklamácia 


Predávajúci na stránkáchwww.oriondomacepotreby.sk je firma Velkoobchod Orion, spol. s.r.o., Nedošín 132, 570 01 Litomyšl, IČO: 48155403, zapísaná u Krajského súdu v Hradci Královej, oddiel C, vložka 3775. Predávajúci dodáva Kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby. 
  
Zákazníkom nášho obchodu je Kupujúci - spotrebiteľ. 
  
Predávajúci dodáva Kupujúcemu predmet na nakúpenie v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení.
Vec je vadná, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Za vadu sa považuje aj plnenie inej veci a vady v dokladoch potrebných pre užívanie veci.

Záručná lehota začína plynúť prevzatím Tovaru Kupujúcim. Záručná doba činí 24 mesiacov, ak nie je uvedená u tovaru dlhšia s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba sa predlžuje o dobu vybavovania reklamácie. V prípade výmeny Tovaru začína plynúť nová záručná doba.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené ich obvyklým používaním.
Na žiadosť spotrebiteľa je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje (faktúru), ktorý musí obsahovať údaje ako záručný list. 

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky, ihneď skontrolovať či zásielka nie je poškodená - roztrhnutý obal, deformácie, poškodená lepiaca páska s logom a iné rozsiahle poškodenia. V tomto prípade odporúčame zásielku nepreberať a nechať ísť späť predávajúcemu. 
Reklamovať možno vady výrobného charakteru, alebo vady vzniknuté poškodením pri preprave či skladovaním a to v rámci záručnej doby. Po uplynutí záručnej lehoty právo na reklamáciu zanikne.

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má právo či ide o:
 • Chybu odstrániteľnú: právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného Tovaru alebo chybnej súčasti, ak nie je to vzhľadom k povahe chyby neúmerné, a ak nie je taký postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • Vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu chybného Tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu chybného Tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • Iné, neodstrániteľné chyby a nepožadujúce výmenu veci, má kupujúci spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • Ak výrobok kvôli vade reklamujete do 6 mesiacov od zakúpenia, podľa zákona sa to vníma tak, že vada existovala už v čase predaja a je na predajcovi, aby dokázal, že vada nie je na jeho strane – mal by to doložiť nezávislým znaleckým posudkom.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vniknuté:
 • bežným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
 • ak bola vec predaná za túto vadu za nižšiu cenu
 • zásahom do tovaru - neodborné opravy alebo úpravy
 • pri obsluhe, užívania a zaobchádzania s tovarom v rozpore s návodom, ktorý priložil výrobca
 • pri poškodení tovaru živelnou udalosťou
 • Miesto uplatnenia spotrebiteľskej reklamácie

Kupujúci uplatňuje reklamáciu poštou na adresu:

Orion Trade s.r.o.
Pezinská cesta 30
903 01 Senec
Slovensko

Tovar musí byť zaslaný v kompletnom stavu poštou, vždy ako obyčajný balík – nie na dobierku. Odporúčame vždy priložiť vyplnený reklamačný lístok, ktorý sa nachádza na zadnej strane dodacieho listu, poslúži ako dokument potvrdzujúci zakúpenie tovaru u nás, alebo vyplniť „Reklamačný formulár „ predávajúceho ktorý je možné nájsť na webovej stránke predávajúceho. Uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavku. U poškodeného tovaru by mal zákazník popísať presný druh závady – poškodenia.

Na darčeky, ktoré sú poskytované zadarmo, nie je možné uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa. Taký tovar splňuje podmienky Darovacej zmluvy.

U uznanej reklamácie budú náklady spojené s doručením tovaru k predávajúcemu uhradené podľa platného cenníka SP. 
Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý, úplný a v riadnom stavu vyhovujúci bežným hygienickým zásadám.

Peniaze za tovar zákazníkovi zašleme poštovou poukážkou čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od doručenia tovaru.
Reklamácia vrátane odstránenia závady - chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, ak sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

Trvanie lehoty pre vybavenie reklamácii je pozastavené v prípade, že predávajúci neobdržal všetky doklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných dokladov apod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie dokladov, alebo časti tovaru od kupujúceho v čo najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dáta pozastavená až do dodania vyžiadaných dokladov, častí kupujúcemu.

V prípade platby predom (online platby) a nedoručenie balíka spôsobené zo strany predávajúceho vám budú peniaze vrátené na vami zvolené číslo účtu.


Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zachádzaní s ním.
Načítavanie
Načítavanie