Image title
Image title Image title

-->

Záruka kvality

Na všetok tovar poskytujeme 2ročnú záručnú lehotu, ak nie je v katalógu uvedená dlhšia záručná lehota. 

Vrátenie tovaru v 7-dennej lehote  
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 15 kalendárnych dní. Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. 

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, Predávajúci vráti spotrebiteľovi peniaze, avšak môže si vyúčtovať "náklady potrebné na vrátenie tovaru do pôvodného stavu". Teda napríklad nové súčiastky, vyčistenie výrobku, a podobne. 

Vrátenie tovaru v 14-dennej lehote 
Ak zákazník nebude s tovarom z akéhokoľvek dôvodu spokojný, Velkoobchod Orion spol. s.r.o. ponúka možnosť do 14 dní od prevzatia vrátiť bez udania dôvodu na adresu:

Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. 
Organizačná zložka
Pezinská cesta 30
903 01 Senec
Slovensko
  
Vrátený tovar by mal byť dobre zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Odporúčame vždy priložiť vyplnený reklamačný lístok, ktorý sa nachádza na zadnej strane dodacieho listu, poslúži ako dokument potvrdzujúci zakúpený tovar u nás a uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavku. Na odstúpenie od zmluvy je možné použiť „ Formulár na odstúpenie“ 

Peniaze za tovar zákazníkovi zašleme poštovou poukážkou na adresu alebo na jeho bankový účet čo najrýchlejšie, najneskôr do 15 kalendárnych dní od doručenia tovaru (číslo účtu a kód banky zákazník vyplní do reklamačného listu, alebo do „ Formulára na odstúpenie“). Náklady vynaložené na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, avšak predajca (Velkoobchod ORION s.r.o.) má právo na úhradu nákladov spojených s novým zabalením tovaru. Obal nie je nutný, pretože nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. I napriek tomu má Orion právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako tiež sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátenie tovaru.

Tovar môže byť použitý, avšak predajca (Velkoobchod ORION s.r.o.) má právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovarom do pôvodného stavu. S ohľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad riešený individuálne. Náklady môžu dosiahnuť aj plnú cenu tovaru. Tovar si zákazník môže vyskúšať, nemalo by však dôjsť k jeho zjavnému opotrebeniu. Tovar môže byť použitý, ale je treba myslieť na náklady, ktoré bude mať Orion s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktorý môže byť požadované k úhrade. Účtovaniu týchto poplatkov zákazník predíde, ak tovar uvedie do pôvodného stavu sám (očistenie, skompletizovanie, správne zabalenie apod.). Všetky tieto náklady sú vždy zákazníkovi naúčtované a odčítané z čiastky za vrátený tovar. 

Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy nám bol doručený tovar s odstúpením od zmluvy. Doručením sa rozumie informácia, že zákazník chce od zmluvy odstúpiť, prípadne samotné doručenie odstúpenia i s tovarom. Lehota pre odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. prevezme si zákazník tovar v piatok, doba pre vrátenie tovaru sa počíta od soboty vrátane). Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené v lehote. V čo najkratšom termíne od zaslania tohto odstúpenia je potreba, aby nám zákazník poslal - vrátil zakúpený tovar. V tomto prípade nevzniká právo na preplatenie nevyhnutných nákladov spojených s prepravou tovaru predávajúcemu ani nárok na preplatenie dopravného ak bol tovar doručený prepravnou spoločnosťou.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:
  • na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu skazeniu, opotrebeniu alebo zastaraniu
  • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší spotrebiteľ ich originálny obal
  • na dodávku novín, periodík a časopisov
Výnimkou sú prípady, keď je odstúpenie od zmluvy výslovne dohodnuté.
Načítavanie
Načítavanie